header image
Aktualności

Aktualności

Stypendium Szkolne

Redaktor: Administrator   
14.07.2014.

Do kogo kierowana jest pomoc?

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
                Uwaga!  Stypendium szkolne nie przysługuje:
 • dzieciom, które realizują roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom/słuchaczom, którzy nie zamieszkują na terenie miasta Rumi,
 • studentom.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nie więcej niż 456 zł (kryterium dochodowe), w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie (aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy),
 • niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności),
 • ciężka lub długotrwała choroba (potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim),
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 • alkoholizm,
 • narkomania,
 • rodzina niepełna,
 • zdarzenie losowe.

Co oznacza dochód na osobę w rodzinie?

Oznacza dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w tej rodzinie (dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.


Dochód rodziny z tytułu zatrudnienia, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku to dochód pomniejszony o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • wartości świadczeń w naturze
 • dochodu z prac społecznie – użytecznych.


Jaka wysokość kryterium dochodowego kwalifikuje do przyznania stypendium szkolnego?

Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 456,00 zł (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.182 z późniejszymi zmianami).

Kto może złożyć wniosek?


Wniosek może złożyć:
 • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń.

Gdzie i kiedy pobrać oraz złożyć wniosek?


Wniosek na rok szkolny 2014/2015 można pobrać i złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Abrahama 17 w terminie od dnia 04 sierpnia 2014 r. do dnia 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2014 r. w godzinach:

poniedziałek                    10:00  -  17:00
wtorek                              8:00  -  13:00
środa, czwartek i piątek      8:00  -  13:00

Wniosek dostępny jest również do pobrania z poniższych załączników:
 1.   wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
 2.   oświadczenie,
 3.   zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
 4.   regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rumi.

Uwaga!
 1.   Imię, nazwisko, adres zamieszkania należy wypełnić literami drukowanymi.
 2.   Każdy punkt wniosku należy wypełnić poprzez wpisanie danych lub stwierdzenia np.:   „tak”, „nie”, „nie dotyczy”.
 3. Wniosek należy czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać telefon kontaktowy.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 

1.    Zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły w roku szkolnym 2014/2015 (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych)

2.    Odpowiednie dokumenty określające dochód wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z  m-ca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu, dokumenty z m-ca, w którym wniosek został złożony):

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia (przychód pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne, kwotę alimentów 
 • świadczonych na rzecz innych osób) oraz wymiarze czasu pracy,
 • Odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy zawierający informację o wysokości świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
 • W przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
 • Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości świadczeń wypłacanych przez MOPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),
 • Zaświadczenie lub decyzja z Urzędu Miasta o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego lub  energetycznego,
 • Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium , innego niż stypendia szkolne,
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej („Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) art. 90n ust.5a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz: 
  - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie oraz oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej  w poprzednim roku kalendarzowym,
  - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku)
  - zaświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, przekaz pocztowy),
 • Dokument potwierdzający wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania alimentów (przekaz pocztowy, przelew bankowy)
 • W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne - Zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego – określający ilość hektarów przeliczeniowych,
 • Każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina oraz dysfunkcję wskazaną we wniosku (np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP, zaświadczenie lekarskie)

 

W jaki sposób będzie realizowane stypendium szkolne w roku szkolnym 2014/2015?


Pomoc materialna o charakterze socjalnym będzie realizowana poprzez zwrot poniesionych wydatków zgodnych z wydaną decyzją administracyjną rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub faktur zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy poprzez wypłatę gotówkową w placówce pocztowej wskazanej w decyzji administracyjnej lub przelewem na wskazany bankowy rachunek oszczędnościowo  – rozliczeniowy, które mają datę sprzedaży w okresie na jaki przyznano stypendium.
 

Pliki do pobrania:

 

Uchwała Nr LXXXI_501_2010 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 czerwca 2010 r.pdf 
Zmieniony ( 14.07.2014. )
 

Ogłoszenie nabór Rumska spinka

Redaktor: Administrator   
27.01.2014.

 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza nabór uczestników do projektu „Rumska spinka”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-30 lat, zamieszkałych w Rumi:
- mających utrudniony dostęp do rynku pracy
- bezrobotnych i/lub
- nieaktywnych zawodowo i/lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się w Biurze projektu w Rumi ul. Starowiejska 46
Biuro projektu   Tel./fax.  (58) 672-16-61
84-230 Rumia ul. Starowiejska 46 mail. projekt.efs@mops.rumia.pl

 

 

 

Zmieniony ( 14.07.2014. )
 

Wnioski z funduszu alimentacyjnego na okres 2013/2014

Redaktor: Administrator   
22.07.2013.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Zmieniony ( 20.10.2013. )
 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka

Redaktor: Administrator   
26.04.2010.

OSOBY  UBIEGAJĄCE  SIĘ  O  PRZYZNANIE  JEDNORAZOWEJ  ZAPOMOGI  Z  TYT.  URODZENIA  SIĘ DZIECKA  ZOBOWIĄZANE    ZAŁĄCZYĆ  DO  WNIOSKU  NASTĘPUJĄCE  DOKUMENTY:

 

DOTYCZY  DZIECI  URODZONYCH  PO  31.12.2012 r.

 

§          zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz udzielenie świadczenia zdrowotnego co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży

 

§          kserokopie dowodów osobistych obojga rodziców (oryginały do wglądu)

 

§          zaświadczenie właściwego organu wypłacającego świadczenia rodzinne o nie pobraniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ( w przypadku stałego zameldowania w innej miejscowości niż Rumia )

 

 • kserokopię skróconego lub zupełnego aktu urodzenia dziecka  (oryginał do wglądu, akt zupełny musi być z aktualną datą)

 

 • kserokopię karty pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (oryginał do wglądu)

 

 • kserokopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu)

 

 • kserokopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (oryginał do wglądu)

 

 • kserokopię orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu) 

 

 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 

§          zaświadczenia z urzędu skarbowego obojga rodziców za 2011 rok (wszystkich osób pełnoletnich w rodzinie) albo oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o nieuzyskiwaniu dochodów (jeżeli zeznanie nie zostało złożone) lub wysokości osiągniętego dochodu w 2011 r. o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz wysokości należnego podatku (zał. nr 4 i 5)

 

§          zał. nr 6 - oświadczenie dot. dochodu z działalności gospodarczej  

 

§          zał. nr 7 - oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (stypendium szkolne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gospodarstwo rolne, itp.)

 

§          zaświadczenie lub kopię nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2011 r. lub oświadczenie o wielkości gosp. rolnego oraz uzyskanym dochodzie z tego tytułu

 

§          zał. nr 8 - oświadczenia członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2011 r.

 

§          kopia odpisu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną 

 

§          przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów - jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

 

§          kopia decyzji o wpisie do EDG  (oryginał do wglądu)

 

§          zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli osoba uzyskała dochód po roku kalendarzowym 2011 - w przypadku uzyskania dochodu

 

§          kopia świadectwa pracy bądź decyzji o wykreśleniu z wpisu EDG - w przypadku utraty dochodu (oryginał do wglądu)

 

Zmieniony ( 02.06.2014. )
 

Przemoc w rodzinie

Redaktor: Administrator   
20.02.2009.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, każde zachowanie, która narusza Twoje lub Twoich bliskich prawa i dobra osobiste, powodując fizyczne i psychiczne cierpienie lub poniżenie.

Wyróżniamy następujące rodzaje i formy przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna,
 • przemoc psychiczna,
 • przemoc ekonomiczna,
 • przemoc seksualna.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich:

NIE WSTYDŹ SIĘ !   SZUKAJ POMOCY !   PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE !

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Rumi udzielą Ci informacji o instytucjach niosących pomoc ofiarom przemocy. Dodatkowo można skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga i radcy prawnego. Pomoc jest bezpłatna i anonimowa.

Dołączone pliki:

PlikPRZEMOC.DOC (354.5KB)

Zmieniony ( 20.10.2013. )
 
 
BIP Rumia

Rumia 60 lat

Serwis Informacyjny Urzędu Miasta - Rumia Miasto Przyjazne

Godziny Przyjęć

Pomoc Społeczna
ul. Ślusarska 2
poniedziałek - piątek:
od 7:30 do 15:30

tel.(058) 671-05-56

e-mail:

sekretariat@mops.rumia.pl


Świadczenia Rodzinne
ul.Abrahama 17
poniedziałek:
od 10:00 do 17:00
wtorek od 8:00 - 13:00
środa - piątek:

od 8:00 do 13:00
tel.(058) 679-47-50

Zespoły Pracy Socjalnej
przyjmują codziennie
w godzinach:
od 8:00 do 11:00
tel. (0-58) 6710 556
      (0-58) 6713 172
 

Poradnictwo psychologiczne
ul. Starowiejska 46
przyjmują codziennie
w godzinach:
Poniedziałek - 13:30 do 18:30
Wtorek -
Środa  9:00 do 15:30
Czwartek od 9:00 do 18:00
Piątek od 7:30 do 15:30
tel. (0-58) 6718 723  

Poradnictwo pedagogiczne,
Terapia pedagogiczna

Poniedziałek - piatek 7:30 - 15:30
ul. Starowiejska 46
tel. (0-58) 6718 723  

Radca Prawny
ul. Ślusarska 2
poniedziałek i czwartek
od 16:00 do 19:00 

Kierownik MOPS
przyjmuje interesantów

ul. Ślusarska 2
w poniedziałki
od 11:00 do 15:00


Klub Integracji Społecznej
Biuro projektu "Rumska spinka"

poniedziałek - piątek

od 7:30 do 15:30
Pracownicy socjalni przyjmują
codziennie w godzinach 8:00 - 11:00
tel. 58 671 87 23

tel/fax. 58 672 16 61

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumii

Serwis Informacyjny MOPS Rumia - EFS